bài việt thứ 2

sau đây là nội dung của bài viết số 2

nguyen lieu thuoc thu y
PS : minh họa

nội dung và bố cục sử dụng giống như trong word